Hidroizolacija ravnih krovova – koje materijale odabrati

Hidroizolacija ravnog krova
Hidroizolacija ravnog krova

Ravni krovovi su dominantni kada govorimo o poslovnim, stambeno-poslovnim objektima, hotelima, tržnim centrima itd, uprkos ubeđenju da su lošije rešenje od kosih krovova. A hidroizolacija ravnih krovova svakako je jedna od prvih stvari na koju pomislimo kada govorimo o njihovom kvalitetu.

Preko 80% štete na ravnim krovovima nastalo je zbog lošeg projektovanja i izvođenja radova, pokazalo se prilikom nekih istraživanja u EU. Zato je neophodno pravilno projektovati i kvalitetno izvesti sve slojeve ravnog krova. Hidroizolacija je jedan od tih slojeva. U svakom slučaju, vrlo brzo se pokaže da li je dobro izveden ili je kojim slučajem došlo do oštećenja. Zato ćemo se u daljem tekstu pozabaviti vrstama materijala i sistema, pravilnim izvođenjem i održavanjem hidroizolacije na ravnim krovovima.

Ravni krovovi

Krovni pokrivač ravnog krova čine konstruktivna ploča, funkcionalni slojevi uslovljeni proračunima građevinske fizike, hidroizolacija i zaštitni sloj. U konstruktivnom smislu pod ravnim krovovima podrazumevaju se krovovi nagiba do 22o (oko 40%) sa svim potrebnim slojevima. Kada govorimo o krovnim hidroizolacijama mislimo na „ravne“ krovove sa podlogom čiji nagib ne prelazi 2,5% odnosno 3% za prohodne krovove, odnosno do 7% za neprohodne krovove.

Podela ravnih krovova

Ventilisani (provetravajući) i neventilisani (neprovetravajući)

Kod neprovetravajućih tzv. toplih krovova svi slojevi su na nosećoj krovnoj ploči i između nema vazdušnih slojeva preko kojih bi se moglo vršiti efikasnije provetravanje krova. Izvode se pretežno kod stambenih i javnih objekata.

Provetravajući krovovi izvode se za nepovoljne spoljne i unutrašnje klimatske uslove.

Prema nagibu na one sa:

  • malim nagibom 0,5 do 1%
  • normalnim nagibom 1 do 2,5%
  • većim nagibom 2,5 do 4%
  • velikim nagibom 4 do 15%
  • na nagnute krovove 15 do 40%

Nagib ne sme biti manji od 0,5% kako bi se obezbedilo brzo oticanje atmosferske vode sa krovne površine čime se štiti hidroizolacioni sloj.

Prohodni i neprohodni

Prohodni krovovi služe kao terase, trgovi, prostori za saobraćaj ili parking, kao zelene površine itd. Završavaju se teškim zaštitama od tvrdog materijala koje čuvaju donje elemente i slojeve krovnog pokrivača od oštećenja, a nagibi im se kreću od 2 do 3% .

Neprohodni krovovi nisu namenjeni za duže zadržavanje ljudi, za saobraćaj ili ozelenjavanje. Koriste se prilikom montaže i održavanja tehničkih instalacija. Najčešće su pokriveni zaštitom od sloja šljunka, a nagib im je do 7%.

Neprohodan ravan krov sa zaštitnim slojem šljunka
Neprohodan ravan krov sa zaštitnim slojem šljunka

Hidroizolacija ravnih krovova i uticaji koji deluju na nju

Krov je završni deo građevine i na njega deluju različiti uticaji kao što je vlaga sa gornje i donje strane, temperatura, mehanički i posebni uticaji.

Vlaga koja deluje sa gornje strane je posledica atmosferskih padavina. Ona prodire kroz pukotine u oštećenom sloju hidroizolacije, prolazi u donje slojeve ravnog krova (sloj za pad, toplotnu izolaciju, konstrukciju) i zadržava se kao zarobljena građevinska vlaga, što deluje razarajuće na ugrađene materijala. Vlaga koja deluje na krovni pokrivač sa donje strane je procesna vlaga koja može uzrokovati oštećenja parne brane i štetno delovati na ostale slojeve.

Temperaturni uticaji i promene su kratkotrajne kao vremenske nepogode, dnevne i periodične, što štetno utiče na građevinski materijal i dovodi do deformacije građevinskih elemenata.

U zavisnosti od vrste krovne konstrukcije i namene krovnog pokrivača, krovne hidroizolacije izložene su velikim (prohodni krovovi) ili umerenim (neprohodni krovovi) mehaničkim uticajima.

Pod posebnim uticajima smatraju se uticaji koji uslovljavaju prirodno starenje hidroizolacionih membrana – štetni UV zraci, gasovi, prašina, prljavštine, alge, humus, koji usled delovanja padavina i ljuskanja dovode do formiranja prslina, nanošenje i taloženje semena koje dovodi do pojave rastinja čiji koren prodire kroz hidroizolaciju…

Hidroizolacija ravnih krovova i projektovanje rešenja

Kvalitetno izvođenje radova kreće od dobrog projekta. Ni kad se radi hidroizolacija ravnih krovova nije ništa drugačije. Kada biramo hidroizolacioni sistem i zaštitu hidroizolacije moramo uzeti u obzir sastav elemenata podloge, nagib krova, klimatske uslove i namenu krova. Treba rešiti odvode i detalje u vezi sa odvodom vode, kao i razne prodore hidroizolacije, holkele, parapetne zidove i veze između horizontalne i vertikalne hidroizolacije, razdelnice, gromobranske mreže i drugo.

Preko 80% štete na ravnim krovovima nastalo je zbog lošeg projektovanja i izvođenja radova.

Treba predvideti mere za provetravanje, obezbeđenje od požara i prelivanje vode.

Kad se zahteva provetravanje predviđaju se posebni uređaji koji su dovoljni da to obezbede. Ugrađuju se ventilirajuće cevčice u krovni pokrivač do sloja u kojem je zadržana vodena para, za slučaj zadržavanja slojeva pri saniranju hidroizolacije.

Nezapaljivi elementi podloge i pokrivača treba da su postavljeni u širini od najmanje 3cm oko spoljnih zidova dimnjaka i zidnih ventilacija. Kad vodovi nisu od cigle, onda je obezbeđenje od požara uslovljeno vrstom materijala od kojeg se oni pravi i njihovom toplotnom izolacijom.

Ukoliko je nedovoljno efikasan sistem evakuacije vode, treba obezbediti sprečavanje prelivanja vode prema spoljnoj strani krova.

Hidroizolacija ravnih krovova bitumenskim i polimerbitumenskim trakama

Hidroizolacija ravnih krovova zavisi od vrste i kvaliteta konstruktivne ploče, nagiba ravnog krova, vrste i broja detalja, trajnosti odabranih materijala, eksploatacionih zahteva i klimatskih uslova. Ako u sastavu podloge nema toplotne izolacije, relativna vlažnost prostorije takođe utiče na izbor sistema. Polimerbitumenske i bitumenske trake su kao materijal za hidroizolaciju ravnih krovova i dalje u prednosti u odnosu na hidroizolacije sa sintetičkim i elastomernim trakama.

Ranije se, gotovo isključivo, za hidroizolaciju ravnog krova koristio bitumen. Preko njega su, kao završni sloj, postavljane betonske, ili vrlo popularne kulir ploče, na podlogu od peska, šljunka, tucanika ili keramičkih pločica. Neretko je čak ostavljan samo bitumen. Ipak uočeno je da je bitumen strukturno osetljiv na prirodne temperaturne cikluse – da po vrućini dostiže tačku topljenja, a na hladnoći postaje krt. I peščana podloga se pokazala nepodobnom jer pogoduje nicanju korova čiji je koren poguban za bitumen.

Ugradnja bitumenske trake na ravan krov
Ugradnja bitumenske trake na ravan krov

Savremene trake su znatno poboljšane u odnosu na tradicionalne i ugrađuju se uglavnom kao dvoslojni sistemi. Veza hidroizolacionog sistema sa podlogom ostvaruje se lepljenjem ili slobodnim postavljanjem. Ovo zavisi, pre svega od vrste i sastava podloge, ali i od nagiba podloge. Međusobno se lepe sa spojevima širine 10cm, vrućim bitumenskim namazom ili varenjem plamenikom. Kada sistem treba da bude obezbeđen od vetra radi se mehaničko fiksiranje sistema preko podloge od čeličnog trapezastog lima ili od drveta.

Ugljovodonična hidroizolacija ravnih krovova odnosno bitumenski i polimerbitumenski sistemi primenjuju se kod prohodnih i neprohodnih ravnih krovova nagiba 0,5% i 8% i za kose lučne krovove čiji je nagib veći od 8%.

Hidroizolacije ravnih krovova od sintetičkih i elastomernih traka

Razvoj tehnologije u proizvodnji hidroizolacije ravnih krovova doveo je do novih materijala, pa su se pojavile jednoslojne krovne membrane. Uglavnom se radi o tankom jednoslojnom materijalu od sintetičke gume ili PVC-u. Proizvodi se u rolnama crne ili tamno metalik sive boje. Sistem otpornan na sve vrste padavina i UV zračenje, na kisele kiše i ptičiji izmet, koji izuzetno dobro podnosi velike temperaturne oscilacije. Takođe spada u ekološke i zdravstveno prihvatljive materijale, jer ne sadrži nijedan halogeni niti kancerogeni sastojak. Prema osnovnim sirovinama za proizvodnju sintetičkih i elastomernih krovnih hidroizolacionih membrana i njihovom ponašanju pri temperaturnim promenama razlikuju se dve grupe:

  • termoplastične membrane (PVC, PIB, CPE, EVA, PE, PO i dr.)
  • elastomerne membrane (CSM, EPDM i dr.)

Dodavanjem plastifikatora utiče se na njihov kvalitet i različite fizičko-mehaničke karakteristike. Tako se dobijaju materijali otporni na UV zračenje, mikroorganizme, na proboj korenja, na agresivne materije, vatru itd. To dovodi do toga da su PVC trake sve češće u primeni za hidroizolaciju ravnih krovova.

Vrste sintetičkih membrana

Na tržištu se iz uvoza nalaze standardne homogene trake bez ojačanja kao i trake armirane u sredini ili spolja, sa izmenjenim fizičko-mehaničkim i reološkim karakteristikama. Za ojačanje traka koriste se staklena vlakna (voal, tkanina), sintetički filc i tkanina (najlon, polipropilen, poliakronitril) kao i metalne niti, folije i azbestni filc i poliestarski filc za kaširanje.

U praksi se najviše primenjuju trake od poliizobutilena obzirom na otpornost ovog materijala na uticaj bitumena. Veliku primenu ima i polivinilhlorid koji se proizvodi sa smanjenom krutošću odnosno povećanom plastičnošću (PVC-P). Proizvode se i trake od polivinilhlorida koje su otporne na uticaj bitumena i naftnih derivata.

Postavljanje PVC-P membrane na ravan krov
Postavljanje PVC-P membrane na ravan krov

Opcija od sintetičke gume novijeg je datuma i ima određena bitna poboljšanja u odnosu na materijal na bazi PVC-a. Osnovna sirovina ovih traka tj. membrana je termoplastični poliolefin odnosno varijanta polipropilena. Predviđena je za upotrebu kao završna membrana pa je otporna na sve vremenske uticaje, agresivne hemikalije i mikroorganizame, na vetar, raslojavanje. Ove membrane imaju veliku dimenzionalnu i termodinamičku stabilnost i visoku rezistentnost na sile zatezanja i tačkastog proboja. Izrađuju se u dve boje, u reflektujuće sivo ili belo radi što boljeg odbijanja viška sunčeve energije. Pa se na ovaj način dobija “hladan krov” kao idealno rešenje za stambene objekte.

Način primene sintetičkih membrana

Po pravilu se hidroizolacija od sintetičkih traka izvodi kao jednoslojna membrana sa preklapanjem ivica u širini od 5cm. Tako je zagarantovana vodonepropustljivost spojeva, otpornost na mehanička opterećenja, vremenske uticaje i starenje, povećana otpornost na požar, otpornost na udar vetra.

Kod sanacije već postojećeg ravnog krova jednoslojnom membranom najčešće nije potrebno uklanjanje zatečenih starih slojeva ukoliko je termoizolacija u zadovoljavajućem stanju. Ovo ubrzava i smanjuje troškove radova. Membrane su male mase po metru kvadratnom površine, pa ne vrše gotovo nikakav pritisak na krovnu konstrukciju.

Varenje spoja dve sintetičke hidroizolacione membane
Varenje spoja dve sintetičke hidroizolacione membane

Krovne hidroizolacije mogu biti kombinacija sintetičkih i bitumenskih traka. Trake se međusobno lepe bitumenom, što je i razlog što se sintetičke trake većinom proizvode otporne na bitumen. Primer kvalitetnog sistema krovne hidroizolacije je sistem termoplastične trake od poliizobutilena sa bitumenskim trakama. Za kvalitetnu obradu detalja u kombinaciji sa ugljovodoničnim trakama primenjuju se i tečni sintetički i bitumenski materijali u obliku premaza, namaza i paste.

Bešavne krovne hidroizolacije sa sintetičkim premazima, namazima i pastama

Bešavni krovni sistemi podrazumevaju sintetičke i bitumenske kombinacije u vidu premaza, namaza i pasta za izradu. Oni se baziraju na bitumenu, butil lateksu, poliuretanu, polietilenu, vinilkopolimeru, poliizobutilenu, silikonu i drugim sintetičkim materijalima.

Krovne bešavne hidroizolacije izvode se sa sintetičkim materijalima koji se na licu mesta ili suše ili polimerišu. Na mestima pukotina u podlozi i u uglovima (holkelima) postavlja se armatura (mrežica, filc ili bandaž trake) za ojačanje hidroizolacije.

Od tečnih sintetičkih premaza u našim uslovima gradnje koristi se jednokomponentni poliuretanski premaz sa teškom zaštitom i onaj za direktni pešački saobraćaj. Prvi se primenjuje kod novih i starih objekata za izvođenje krovnih hidroizolacija na krovovima nagiba iznad 1% sa obaveznim izvođenjem teške zaštite. Može se koristiti i za obradu detalja bilo da je hidroizolacija krova izvedena takođe ovim premazom ili bitumenskim trakama, a koristi se i za izradu hidroizolacije u mokrim čvorovima.

Tečni hidroizolacioni sistem za direktan pešački saobraćaj je jednokomponentni poliuretanski premaz koji ima otpornost na UV zračenje, habanje i na mehanička oštećenja, a koristi se za normalni i intenzivni saobraćaj bez teške zaštite. Takođe je dobar za obradu detalja. Krovne površine obrađene ovim hidroizolacionim sistemom mogu se obraditi završnom obradom – protiv klizanja, bojenjem, posipanje ljuspica.

Održavanje ravnih krovova

Oštećenja na ravnim krovovima nisu retka pojava – prirodne nepogode, loše projektovana i izvedena konstrukcija, opterećenja krovnog pokrivača, pogrešan odabir hidroizolacije i loše izvedeni slojevi ravnog krova, uključujući i hidroizolaciju, na primer. Oštećenja nastala od prirodnih nepogoda su nepredvidiva, ali ima i onih koja se mogu predvideti i na vreme izbeći. Zato je neophodno redovno održavanje ravnog krova koje uključuje preglede, kontrole i opravke, kao i blagovremeno saniranje oštećenja pošto nastanu. Najmanje tri puta godisnje treba kontrolisati krov da se proveri da li je došlo do neke promene.

Bez obzira da li je ravan krov prohodan ili ne, on mora da se održava čistim. Mora da se vodi računa i spreči pojava rastinja. Da se slivnici, odvodi i oluci redovno čiste od lišća i ostalog otpada tj. da se ne zapuše. Ravan krov treba da se koristi za namenu za koju je predviđen i projektovan, da ne dođe do mehaničkih i drugih oštećenja. Kod neprohodnih krovova kretanje je dozvoljeno samo u svrhe održavanja, na primer. Priključci i završeci hidroizolacije na detaljima moraju da se kontrolišu i da se vodi računa o stanju limarije i bravarije.

Kada se čisti sneg, treba voditi računa da se sa prohodnih krovova sa teškom zaštitom čiste nanosi snega sa punih ograda, jer prilikom topljenja voda može da pređe iznad izolovanih holkela u donje slojeve krovova. Kod neprohodnih krovova sneg treba čistiti drvenim lopatama, vodeći računa da se mehanički ne ošteti hidroizolacija.

Hidroizolacija ravnih krovova i zaključak na ovu temu

Odgovarajući izbor materijala za hidroizolaciju ravnog krova važan je koliko i kvalitetna izrada njegovih slojeva. Jedan od uslova kvalitetnog života i boravka u prostoru je da nema vlage. Pojava sprečavanja i prodora vode kroz slojeve ravnog krova jedan od glavnih zadataka. Zato se i hidroizolacioni sloj mora izvesti da obezbedi potpunu zaštitu objekta od vlage. Na izbor sistema hidroizolacije ravnog krova utiče vrsta konstruktivne podloge, nagib ravnog krova, detalji, trajnost odabranog materijala, eksploatacioni zahtevi i klimatski uslovi.

Kao materijali za hidroizolaciju u upotrebi su polimerbtumenske trake i membrane, kao i sintetičke i elastomerne trake. Svi ovi materijali proizvode se tako da imaju odlična fizičko-mehanička svojstva, vodonepropusnost i otpornost na razne uticaje poput klimatskih, opasnost od mikroorganizama, sprečavanje proboja korenja, starenje ili neke druge dodatne zahteve. A osim pravog izbora materijala, kvalitetne ugradnje, osnova za dobru hidroizolaciju i održavanje ravnog krova jesu periodični pregledi, čišćenje, praćenje i reagovanje na svaku promenu ili oštećenje koje nastane.

Ukoliko vam je ovaj tekst bio koristan, pročitajte i ostale tekstove u vezi hidroizolacije na našem portalu.

Ana Glišić, d.i.g.

NAPIŠI KOMENTAR

Molimo vas da uneseta komentar!
Unesite svoje ime