Toplotni mostovi

Šema najčešćih lokacija toplotnih mostova u tipskoj zgradi
Šema najčešćih lokacija toplotnih mostova u tipskoj zgradi

Prilikom kupovine stana, poslovnog prostora, investiranja u porodičnu kuću ili poslovni prostor, svaki korisnik sagledava karakteristike prostora/objekta koje su njemu, kao pojedincu bitne za život ili rad. Ušteda energije, termički komfor i zdrava sredina treba da budu jedne od njih. Veliki uticaj na te navedene karakteristike imaju toplotni mostovi.

Šta su toplotni mostovi, kako se manifestuju, zbog čega se javljaju i kako ih izbeći su neka od pitanja na koja ćemo pokušati da odgovorimo u nastavku teksta.

Šta je toplotni/hladni most?

Toplotni mostovi u građevinarstvu označavaju mesto na termičkom omotaču objekta gde dolazi do prekida termičke izolacije materijalom koji je loš izolator (na primer betonski elementi). Nazivaju se još i hladni mostovi. Do prekida izolacije dolazi na mestu susreta različitih konstruktivnih elemenata objekta (npr. spoj betonskog elementa i zidanog zida) i ovo je u građevinarstvu nemoguće u potpunosti izbeći.

Ova mesta na objektu uzrokuju:

  • gubitak toplotne energije,
  • pojavu kondenza na unutrašnjoj površini fasadnog zida.

Posledice su:

  • oštećenje konstrukcije usled vlage i buđi,
  • mehanička oštećenja zida i termoizolacije,
  • narušavanje mehaničke stabilnosti konstrukcije.

Temperaturne razlike kod toplotnih mostova uzrokuju velike dilatacije armature u betonskim elementima. Vlaga koja se skuplja u i na površinskom delu konstrukcije mrzne i tako oštećuje zaštitni betonski sloj. Vremenom dolazi do korodiranja armature i slabljenja mehaničkih osobina betonskih elemenata.

Shodno tome, potrebno je da svi akteri (korisnik, projektant, izvođač, nadzor) uključeni u izgradnju ili sanaciju objekta budu svesni toplotnih mostova koji se ne smeju tolerisati i moraju biti tretirani.

Loše tretirani toplotni mostovi dovode do rizika po zdravlje korisnika.

Hladan vazduh spolja prodire kroz beton i uzrokuje na tim mestima (toplotnim mostovima) hladnu površinu u unutrašnjosti prostora što dalje dovodi do kondenza pare iz prostorije. U enterijeru se pojavljuju fleke od vlage, a nakon toga i buđ, što pored narušavanja estetike može dovesti do zdravstvenih problema korisnika.

Pojava buđi na mestu toplotnog (hladnog) mosta
Pojava buđi na mestu toplotnog (hladnog) mosta

Način korišćenja prostora takođe utiče na pojavu vlage i buđi. Na primer stanovi su najčešće pretrpani nameštajem i ventilacija je neredovna i loša, često se rade dodatne građevinske intervencije (zamene stolarije, pregrađivanja i slično) što dodatno negativno utiče na kvalitet vazduha u prostorijama.

Fleke se mogu pojaviti i na fasadi kada termoizolacija nije pravilno postavljena spolja i u tom slučaju spojnice maltera i lepka predstavljaju toplotne mostove.

Toplotni mostovinajčešći primeri

U šemama ispod su sumirani samo tipični primeri toplotnih mostova koji se javljaju u gradnji koja je najzastupljenija na našem tržištu.

Toplotni mostovi kod termoizolacija fasadnog zida

Toplotni most na primeru fasadnog zida i eliminisan/ublažen uticaj
Toplotni most na primeru fasadnog zida (levo) i eliminisan/ublažen uticaj (desno)

Investitori se često u cilju što bržeg rešenja odlučuju za postavljanje termoizolacije sa unutrašnje strane zidova. U tom slučaju dolazi do toplotnih mostova. Na šemi desno je prikazano da se termički most može izbeći postavljanjem termoizolacije sa spoljne strane fasadnog zida. Naravno, postoje situacije kada nije moguće termoizolaciju postaviti spolja (npr. zid ka drugom objektu kod objekata u nizu).

Parcijalna izolacija

Toplotni most na primeru parcijalne izolacije i eliminisan/ublažen uticaj
Toplotni most na primeru parcijalne izolacije (levo) i eliminisan/ublažen uticaj (desno)

U višeporodičnom stanovanju, najčešće na starijim objektima bez termoizolacije, se neretko može primetiti da su stanovi zasebno termički izolovani. U cilju uštede energije, stanari se odlučuju za ovaj korak kao najbrže rešenje. Veliki uticaj na to imaju komplikovane procedure, vreme potrebno da se svi stanari dogovore oko planiranja i izdvajanja budžeta za izolaciju kompletnog višeporodičnog objekta.

Betonske terase

Toplotni most na primeru betonske terase i eliminisan/ublažen uticaj
Toplotni most na primeru betonske terase (levo) i eliminisan/ublažen uticaj (desno)

Betonske ploče terase koje prekidaju termoizolaciju fasadnih zidova je potrebno izolovati sa svih strana kako bi se obezbedio potpun toplotni komfor (šema desno).

Toplotni mostovi na kontaktu zida, temelja i poda

Toplotni most na primeru kontakta zida, temelja i poda
Toplotni most na primeru kontakta zida, temelja i poda (levo) i eliminisan/ublažen uticaj (desno)

Na mestu kontakta fasadnog zida, temelja i poda je potrebno termoizolaciju postaviti kao na šemi desno kako bi se izbegao toplotni most.

Kontakt nadzitka i zabatnog zida

Toplotni most na primeru kontakta nadzitka i zabatnog zida
Toplotni most na primeru kontakta nadzitka i zabatnog zida (levo) i eliminisan/ublažen uticaj (desno)

Da bi se efekat toplotnog mosta izbegao u grejanom prostoru, iznad kojeg se nalazi negrejani prostor tavana, nije dovoljno postaviti termoizolaciju po tavanskoj ploči. Neophodno je izolovati nadzidak kao na šemi desno

Toplotni mostovi kod tavanskih otvora

Toplotni most na primeru tavanskog otvora
Toplotni most na primeru tavanskog otvora (levo) i eliminisan/ublažen uticaj (desno)

Obzirom da se topao vazduh kreće ka gore, veliki gubici toplotne energije se primećuju na mestima tavanskih otvora. Kako bi se ovaj gubitak smanjio, potrebno je postavljati vrata za izlaz koja imaju sopstvenu termoizolaciju i pravilno ih pozicionirati u odnosu na izolaciju tavanske ploče.

Toplotni mostovi na mestu ugradnje prozora/vrata

Toplotni most na primeru otvora za prozore/vrata
Toplotni most na primeru otvora za prozore/vrata (levo) i eliminisan/ublažen uticaj (desno)

Loše postavljeni prozori i vrata uzrokuju velike gubitke energije. Način ugradnje i postavljanje termoizolacije na fasadi oko otvora mora biti prema uputstvima proizvođača. Postavljanje samo pur pene kao termoizolacionog materijala prilikom postavljanja prozora ili vrata nije dovoljno da bi se sprečila pojava vlage i buđi. Na primer, postavljanje izolacionih folija sa unutrašnje i spoljašnje strane otvora služi kao paropropusni vodonepropusni materijal. Takođe, ekspandirajuće trake sunđeraste forme istovremeno pružaju termoizolaciju i paronepropusne su.

Nove tehnologije

Postoje nove tehnologije koje znatno eliminišu uticaj toplotnih mostova. Neke od njih su:

  • porozni termoizolacioni blokovi imaju ulogu termoprekida postavljanjem između temelja i zida na mestu gde se oni susreću sa podnom pločom. Na našem tržištu se mogu pronaći različite dimenzije ovih blokova sa naznačenim koeficijentom toplotne provodljivosti. Struktura i načini postavljanja ovih blokova doprinose da ovi blokovi imaju znatno bolje termičke performanse.
  • nosivi termo-izolacioni elementi stvaraju toplotni prekid između terase i poda unutrašnje prostorije. Kombinacijom materijala polistirena i nerđajućeg čelika na mestu spajanja ovih elemenata obezbeđuje se stabilnost objekta, zajedno sa eleminisanjem toplotnog mosta.

Ove tehnologije u budžetu investitora predstavljaju dodatnu stavku. Kako je efekat toplotnog mosta vidljiv tek nakon određene eksploatacije objekta, u procesu planiranja i izgradnje, ovaj detalj je manje bitan. Sa aspekta prodaje objekata/stanova/poslovnih prostora, ulaganja investitora u sanaciju toplotnih mostova nisu uočljiva, što dodatno demotiviše ulaganje u nove tehnologije i rešenja.

Detaljniji proračuni i analize

Stručna literatura pruža informacije o proračunima toplotnih mostova u fazi projektovanja, njihov uticaj na potrebnu energiju za grejanje/hlađenje objekta i slično. Prilikom planiranja izgradnje ili sanacije, tim projektanata, posebno oni zaduženi za arhitekturu, energetsku efikasnost i mašinske instalacije mogu dati klijentima i investitorima sve detaljnije informacije vezano za ovu temu za konkretan objekat.

Termovizijski snimak toplotnih mostova kuće
Termovizijski snimak kuće

Kao sredstvo za uočavanja toplotnih mostova koriste se infracrvene kamere. Pored toga, one služe i za detektovanje svih nedostaka objekta u pogledu energije. Pomoću njih je moguće sagledati raspodelu temperature objekta na koji je kamera usmerena. Ovaj alat je veoma koristan za brzo identifikovanje problema i grešaka. Time se može u ranijim fazama otkloniti problem, pre nego što dođe do ozbiljnih kvarova, oštećenja i većih gubitaka energije.

Značaj svesti o uštedi energije u zgradarstvu

Potrošnja energije u sektoru građevinarstva ima značajan uticaj na globalnu potrošnju energije. Pored utrošene energije prilikom izgradnje objekta, značajan faktor je i energija utrošena prilikom eksploatacije (grejanje, hlađenje, električna energija).

U današnje vreme, postavljanje termoizolacije je široko rasprostranjeno i svest o njenom značaju je zastupljena na našim područjima. Kako bi se dalje sprečilo rasipanje energije u građevinarstvu, bitno je uticaj toplotnih mostova svesti na minimum.

Šta ako bismo u planiranju potrebne investicije za izgradnju ili sanaciju uzeli u obzir koliko je potrebno da uštedimo na opremanju enterijera i finalnim obradama, kako bismo više uložili u trajnost objekta i dugoročnu uštedu energije. Skupa obrada zida u enterijeru postaje manje bitna kada se na njoj pojavi buđ.

Zaključak

Potrebno je da investitori i korisnici budu svesni benefita rešavanja detalja toplotnih mostova na dugoročnom planu. Svest o uštedi energije odabirom kvalitetnih materijala i pravilnim izvođenjem bitnih detalja je ključna za izdvajanje finansijskih sredstava. Time ostavljamo više prostora za nove objekte i poduhvate, bez povećanja kapaciteta proizvodnje energije.

Tržište i struka treba da budu posvećeni detaljima koji doprinose dugoročnosti objekta i uštedi energije.

Sanja Đurđević, d.i.a.

NAPIŠI KOMENTAR

Molimo vas da uneseta komentar!
Unesite svoje ime