Parne brane – zaštita termoizolacije od vlage

Parne brane
Postavljanje parne brane na zid

Voda i vlaga su neprijatelji termoizolacije jer u dodiru sa njima ona gubi svoja svojstva. Zato se sa unutrašnje strane zida i krovne konstrukcije, ka prostoriji, postavlja parna brana – paropnepropusna folija, koja ima ulogu da spreči prodor vode i vlage u termoizolaciju, a samim tim i njihov prodor dalje u konstrukciju krova ili zida.

Dakle, parne brane sprečavaju da vlaga iz prostorije dospe u izolaciju, a pri tom omogućavaju da prostorija, zidovi i plafoni “dišu”. O tome šta su parne brane, na koji način i gde se sve primenjuju pročitajte u daljem tekstu.

Paronepropusne folije – parne brane

Parne brane su paronepropusne polivinil folije koje sprečavaju prolaz vlage u termoizolaciju i konstrukciju objekta. Dakle, onemogućavaju da vlaga, nastala u prostoru zbog disanja, kuvanja, peglanja i sličnog, ulazi dublje u zidove i krovnu konstrukciju i tamo stvara kondenzaciju koja uzrokuje oštećenja konstrukcije.

Parne brane se ugrađuju na unutrašnjoj strani konstukcije, ka prostoriji. Pri ugradnji mora da se povede računa oko izvođenja detalja tj. da svi spojevi budu nepropusni, kako bi se ostvarila dobra zaptivenost i izbegli gubici toplote i prolaz vodene pare.

Prema SD vrednosti koja pokazuje nivo paropropusnosti folija, o čemu više možete pročitati u našem tekstu o krovnim folijama, parne brane delimo na aktivne parne brane i parne brane:

 • Aktivne parne brane su folije čija je Sd vrednost 2-5m. To su paroodbojne brane koje omogućavaju kontrolisani prolaz tj. difuziju vodene pare i tako sprečavaju da dođe do kondenzacije u termoizolacionom sloju.
 • Parne brane (paronepropusne folije) su folije sa Sd vrednošću iznad 20m. Koriste se u prostorijama sa povećanom koncentracijom vodene pare – bazeni, saune, vešeraj, kupatila itd. Primenjuju se i kod tradicionalnih krovnih konstrukcija sa dva ventilirajuća sloja iznad i ispod daščane oplate. Ovde se vodena para koja dospe u izolaciju ne odvodi kroz paropropusnu krovnu foliju već se suši u donjem ventilirajućem sloju koji se nalazi ispod daščane oplate.

Aktivne parne brane i kontrola prolaza pare

Često se u praksi sreće savet da se kao parna brana može upotrebiti obična najlonska građevinksa folija, kako bi se uštedeo novac. Savet je da to ne radite. Zašto?

Iako sve vreme govorimo o tome da su parne brane paronepropusne folije, istina je da aktivne parne brane imaju delimičnu paropropusnost. To im omogućava da kontrolisano propuštaju vodenu paru kroz konstrukciju. Obična građevinska folija ne propušta paru uopšte i stvara kondenzaciju ka prostoriji.

Takođe i cene parnih brana kreću se oko 1 EUR/m2, što se, s obzirom na ulogu koju imaju, isplati kao ulaganje.

Aktivna parna brana, koju ćemo u daljem tekstu zvati parna brana, je takva folija da omogućava disanje konstrukcije i ujednačeno strujanje vodene pare. To znači da para kontrolisano u određenoj količini ulazi u toplotnu izolaciju, a potom ispari zahvaljujući paropropusnoj foliji i ventilirajućem sloju.

Ugradnja parnih brana

Pri ugradnji parne brane treba voditi računa o izboru kombinacije brane i izolacije. Time se mogu poboljšati mikroklimatski uslovi u unutar prostorija. Parna brana ugrađuje se ka unutrašnjosti, bliže toploj strani konstrukcije kada u konstrukciji postoji sloj vazduha tj. prolazi kojima vazduh struji i suši vlagu koju ona kontrolisano propusti.

Parna brana ugrađuje se onako kako se razmotava, a štampana strana okrenuta je ka onome ko ugrađuje foliju.

Primena parnih brana

Kao što smo pomenuli, zbog toga što termoizolacija u dodiru sa vlagom gubi svoja svojstva, parne brane se postavljaju da spreče prodor vlage u termoizolaciju krova ili zida. Prisustvo 1% vlage u izolaciji dovodi do toga da ona gubi 35% svojih performansi, a preko 5% vlage dovodi do gubitka 100% svojstava.

Vlaga u prostorijama nastaje aktivnostima ljudi koji u objektu žive ili rade – kuvanje oko 600-1500g/h, peglanje, kupanje oko 2600g/h, sušenje veša 100-500g/h, disanje itd.

Kada se pomene parna brana njenu upotrebu uglavnom vezujemo za kosi ventilisani krov, međutim one imaju primenu i na drugim delovima konstukcije:

 • paronepropusne krovne folije postavljaju se kod neventilisanih kosih krovova ili kod kosih krovova sa paronepropusnom folijom kao zaštitom od vlage;
 • kod plafona postavlja se na međuspratnu konstrukciju ka negrejanom tavanu;
 • koristi se za izolaciju spoljašnjih sendvič fasada;
 • za izolaciju spoljašnjih zidova sa unutrašnje strane;
 • kod drvenih montažnih konstrukcija;
 • kao vlagonepropusna folija u sistemu plivajućih podova.

Parna brana u krovnoj konstrukciji

Pravilno projektovana i izvedena krovna konstrukcija obuhvata: parnu branu, paropropusnu foliju, ventilaciju krovnog pokrivača i omogućenu razmenu vazduha putem ventilacije na mestima kao što su kuhinje i kupatila.

Dakle, izvodi se tako da u kosom krovu postoji vazdušni prostor između krovnog pokrivača i krovne konstrukcije, što omogućava neprekidno strujanje i protok vazduha. Time se smanjuje pritisak vodene pare unutar objekta i sprečava stvaranje kondenzacije na neželjenim mestima, a ujedno se povećavaju energetska svojstva i trajnost krovne konstrukcije, jer je obezbeđeno sušenja pokrivača sa donje strane i sušenje same krovne konstrukcije.

Kvalitetno urađen kosi ventilisani krov zahteva sledeće slojeve, gledajući sa spoljne strane:

 • krovni pokrivač – crep;
 • letva koja nosi crep i kontra letva koja pričvršćuje foliju tj. pravi vazdušni sloj između crepa i folije,
 • hidroizolaciona paropropusna folija;
 • takozvani drugi patos odnosno OSB ploča ili daska;
 • rogovi.

Sa unutrašnje strane, između i preko rogova, kao termoizolacija preporučuje se mineralna vuna (kamena i staklena) o kojoj više možete pročitati u našem tekstu o mineralnoj vuni. Ispod termoizolacije ide parna brana, pa se sve zatvara gipskartonskim pločama.

Parna brane se kao paropnepropusne folije, tačnije delimično propusne, kombinuje sa paropropusnom-vodonepropusnom folijom koja se postavlja sa spoljne strane konstrukcije, odnosno ispod crepa.

Kondenzacija i parna brana

Parne brane sprečavaju tačnije kontrolišu prodor vodene pare iz enterijera odnosno grejanog prostora u krovnu konstrukciju odnosno u termoizolaciju gde se ta para može kondenzovati. Ukoliko vlaga prodre u izolacioni materijal smanjuju se njegova izolaciona svojstva, što dovodi do akumuliranja vlage u konstrukciji i do ozbiljnih oštećenja konstrukcije.

Parna brana dakle kontroliše ovaj proces i zato se postavlja ispod izolacije, tj. ka enterijeru.

Vodena para prolazi kroz parnu branu jer nijedna parna brana ne zaustavlja prolaz vodene pare 100%. Dakle propusti se određena količina vodene pare, koju potom paropropusne folije, postavljene na spoljnoj strani krovne konstrukcije, bez problema propuštaju. Nakon toga, pre nego dođe do stvaranja kondenzacije, ventilacioni sloj, koji se nalazi ispod samog krovnog pokrivača, odnosi paru izvan objekta.

Parna brana u zidu

Kada se radi sendvič zid, kvalitetno postavljanje termoizolacije podrazumeva i parnu branu sa unutrašnje strane odnosno između unutrašnjeg zida i izolacionog materijala. Neophodno ju je postaviti kako vlaga tj. vodena para iz unutrašnjosti objekta ne bi dospela u izolacioni materijal.

Posebno je u slučaju neventilisanog sendvič zida, potrebno na unutrašnjoj strani izolacije, između unutrašnjeg zida i kamene vune, postaviti aktivnu parnu branu.

Parna brana u podu

Kvalitet i uloga parnih brana kao krovnih folija u zaštiti termoizolacije od prodiranja pare u krovnoj konstukciji pokazali su se kao odlični pa su parne brane našle primenu i u drugim delovima konstukcije objekta. Tako se za podove koriste parne brane sa poboljšanim svojstvima.

To su dvoslojne parne brane ojačana trećim slojem – polipropilenskom mrežom. Koristi se za sve vrste podova, uključujući podrume.

Za zaštitu drvenih podova od vode na betonskoj ili zemljanoj podlozi koristi se kompleksna vodonepropusna dvoslojna folija velike gustine. Kako bi se drveni elementi zaštitili od prodiranja vodene pare iz prostorije koristi se parna brana povećane čvrstoće s poboljšanom površinom protiv kondenzacije. Najveću primenu ovakve parne brane imaju kod mansardi, preklopa na podovima i u podovima u adaptiranim potkrovljima.

Da sumiramo parne brane

Parne brane su vodonepropusne i paronepropusne folije koje štite termoizolaciju u zidu, podu i krovnoj konstukciji od prodora vlage iz prostorije. Tačnije one kontrolišu prolaz vlage, a postavljaju se sa unutrašnje strane termoizolacije ka prostoriji.

U odnosu na nivo paropropusnosti, tj. SD parametar, delimo ih na aktivne parne brane i parne brane sa SD vrednošću većom od 20m koje se koriste kod sauna, prostorija sa unutrašnjim bazenom i kosih krovova sa dva ventilisana sloja.

Barne brane su pre svega paronepropusne krovne folije, ali su primenu našle i u zidovima, podovima i drugim delovima konstukcije objekta.

Ukoliko Vam je ovaj tekst koristio da saznate više o parnim branama, pročitajte i naše tekst o tome šta su vazdušne barijere i kako se razlikuju od parnih brana.

Ana Glišić, d.i.g.

NAPIŠI KOMENTAR

Molimo vas da uneseta komentar!
Unesite svoje ime