Osobine termoizolacionih materijala

Osobine termoizolacionih materijala
Osobine termoizolacionih materijala

Često se postavlja pitanje kako odabrati adekvatnu termoizolaciju i zašto je ona važna, i da objekat bude energetski efikasan. Da bi neki objekat bio energetski efikasan neophodno je da bude termo izolovan. Dobar odabir toplotne izolacije može produžiti životni vek objekta, a može i smanjiti velike troškove koji su posledica upotrebe električne energije za grejanje prostorija zimi i hlađenja leti. Odnosno, termoizolacija treba da bude takva da toplotni gubici objekta budu svedeni na minimum.

Na inženjerima različtite struke i stručnjacima koji su u dodiru sa termoizolacionim materijalima su sledeći zadaci: da prate trendove razvitka ovih materijala kao i njihove karakteristike.

Opšte osobine i uslovi koje savremeni termoizolacioni materijali moraju da zadovoljavaju

Na konačan izbor termoizolacije utiču isti faktori kao i kod svakog drugog građevinskog materijala: lokalni mikro i makro klimatski uslovi, tradicionalna rešenja i popularnost proizvoda, željeni nivo komfora, specifični zahtevi, i cena termoizolacije. Kada se procenjuje rešenje toplotne izolacije, sve komponente nekog rešenja moraju biti uzete u obzir. Pored izbora termoizolacionog materijala, postoje i druge strategije koje će pomoći da se izbegne pregrevanje prostorija u letnjem periodu, kao i gubitak toplote u zimskom periodu.

U nastavku biće navedene opšte osobine, karakteristike i uslovi koje savremeni termoizolacioni materijali moraju da zadovoljavaju.

Toplotna provodljivost

Fizičko svojstvo koje meri sposobnost materijala da provodi toplotu se zove toplotna provodljivost (kondukcija). Za neki materijal kazemo da je termoizolacioni ako ima nizak koeficijent toplotne provodljivosti (λ) koji označava količinu toplote koja prođe za 1s kroz 1m2 materijala debljine 1m pri temperaturnoj razlici od 1°C. Vrednost ovog koeficijenta u direktnoj vezi je sa gustinom materijala, sa porastom gustine vrednost koeficijenta raste.

Toplotna otpornost

Koeficijent toplotne provodljivosti nije dovoljan pokazatelj termoizolacionog materija stoga se uvode i drugi parametri kao što je toplotna otpornost (R). Toplotna otpornost je odnos debljine termoizolacionog materijala i toplotne provodljivosti. Kada je neophodno odrediti toplotnu otpornost celog zida, sve komponente tog zida moraju se uzeti u obzir, a ne samo izolacionog sloja.

Toplotna provodnost

Toplotna otpornost daje suprotan pogled od toplotne provodljivosti: veća toplotna otpornost je bolja, dok je manja toplotna provodljivost takođe povoljnija. Iz tog razloga, koristi se druga mera, toplotna provodnost (C). Toplotna provodnost je suprotna toplotnoj otpornosti.

Ukupna toplotna otpornost

Ukupna toplotna otpornost (RT) predstavlja sumu svih toplotnih otpornosti svake pojedinačne komponente građevinske konstrukcije.

Prolaženje toplote

Prolaženje toplote (U) karakteriše se preko koeficijenta prolaženja toplote vrednosti i predstavlja količinu toplote, koja prođe kroz konstruktivni element, između unutrašnje i spoljašnje sredine. Ova vrednost predstavlja recipročnu vrednost sume otpora prelaza i provođenja toplote i ona ocenjuje energetsku efikasnost materijala kombinovanih u jednom konstruktivnom elementu. Manja vrednost prolaženja toplote znači da je bolje rešenje u smislu toplotne izolacije i uštede energije.

Da bi ocenili energetsku efikasnost jedne cele kuće, zidovi, podovi, plafoni, krov, prozori, svi njeni delovi se moraju uzeti u obzir. Posebno treba voditi računa o izbegavanju toplotnih mostova (delova koji nisu uopšte ili su loše izolovani) u izgradnji objekata, da se ne bi umanjila ukupna efikasnost odabranog termoizolacionog materijala.

Najvažnije je da termoizolacioni material ispuni sledeće zahteve:

  • niska termoprovodljivost – osnovna karakteristika termo materijala,
  • niska apsorpcija vode i vlage – materijal natopljen vodom propušta znatno više toplote/hladnoće nego suv pa proizvođači koriste hidrofobe koji umanjuju apsorpciju,
  • paropropusnost – jedna od izuzetno važnih karakteristika zahvaljujući kojoj se izbegava sakupljanje vlage u višeslojnoj fasadnoj konstrukciji, i samim tim, pad termičkog otpora,
  • vatrootpornost – negorivost termoizolacije.

Jednom pravilno postavljena, termoizolacija će vršiti svoju ulogu bez obzira na dnevne, godišnje, vremenske, klimatske, energetske ili finansijske uslove tokom čitavog perioda eksploatacije.

Aleksandra Andrić, d.i.g.

NAPIŠI KOMENTAR

Molimo vas da uneseta komentar!
Unesite svoje ime