Sanacija kanala "Strvna" i "Čemerno" u okviru hidroelektrane Vrlakanal_1

foto video

Glavnim projektom "Sanacija dovoda Strvna", razrađena su tehnička rešenja sanacije objekata na dovodu definisana istoimenim Idejnim projektom. Prilikom definisanja ovih rešenja uzete su u obzir sve osobenosti objekta i celog sistema, a u prvom redu karakteristike terena na kome su objekti izvedeni, način funkcionisanja sistema. Kanal Strvna drenira vode Strvničke i Preke reke, kao i vode malih vodotoka koje preseca. Dovod je projektovan i izveden kao trapezni kanal, kasnije zatvoren betonskim pokrovnim pločama. Delom je izgrađen od betona a delom od kamena zidanog u cementnom malteru, sa bokovima u nagibu 1:1. Dimenzije kanala se menjaju duž njegove trase, sa povećavanjem profila prema ulivu u Vlasinsko jezero. Dužina kanala je približno 16 kilometra. Na dovodu postoje četiri veća vodozahvata tirolskog tipa: Preka reka, Strvna, Mrtvica i Polomski potok, kao i niz manjih zahvata, rigola na ostalim tokovima koje preseca trasa kanala.

Oblaganje kanala geomembranom

Izbor materijala

Predviđeno je da se vododrživost korita kanala ostvari upotrebom hidroizolacione folije - EPDM geomembrane. Izbor geomembrane izvršen je na osnovu analize različitih geosintetičkih materijala koji su danas zastupljeni na tržištu. Imajući u vidu značaj projekta, krajnje efekte koji se postižu sprečavanjem oticanja vode iz kanala i specifičnost trase i postojećeg stanja kanala (geomembrana se ugrađuje preko postojeće obloge (kamen, beton)), kriterijumi za izbor EPDM geomembrane su sledeći:

 • mogućnost prilagođavanja različitim nepravilnostima podloge

 • mogućnost prilagođavanja pomeranjima podloge

 • otpornost na UV zračenje i oksidaciju

 • otpornost na niske temperature

 • pouzdanost spojeva

 • mogućnost jednostavne ugradnje i održavanja u toku eksploatacije

 • nepromenljivost fizičko-mehaničkih karakteristika tokom vremena

 • mogućnost upotrebe u sistemima za vodosnabdevanje.

Izolacija, kao oprobana kuća u izvođenju EPDM geomembrana je angažovana na projektu.

U nastavku se navode parametri kvaliteta koje geomembrana mora da zadovolji. Uslovi koji su ovim projektom postavljeni u pogledu kvaliteta geomembrane moraju se ispuniti, kako bi se obezbedila dugogodišnja funkcionalnost sistema kanala uz minimalne troškove održavanja. U skladu sa tim preporučuje se da geomembrana bude 1.44 mm debljine.

Zahtevane fizičko - mehaničke osobine geomembrane

 1. Trajnost

Geomembrana mora imati takve karakteristike da njena jačina i elastičnost moraju ostati nepromenjene u minimalnom vremenskom periodu od trideset godina i to prvenstveno sa aspekta istezanja, omekšavanja, topljenja, pucanja, kao i da moraju imati očekivanu trajnost od minimalno pedeset godina.

Hemijska struktura materijala mora biti takva da garantuje nepromenljivost fizičko mehaničkih karakteristika tokom vremena što je pored ostalog bitno sa aspekta održavanja i reparacije u slučaju mehaničkih oštećenja u toku dugogodišnjeg perioda eksploatacije.

 1. Vodonepropusnost

Geomembrana apsolutno mora da bude vodonepropusna u svojoj kompletnoj površini, kako po fabričkoj površini, tako i po spojevima izvedenim na gradilištu.

Zahtevana vodonepropusnost pri ispitivanju po EN 1928:2000 (Ispitivanje pod pritiskom od 4 bara= 40 mvs).

 1. UV otpornost i postojanost na toploti

Geomembrana mora da bude postojana na uticaj toplote i uticaj UV zračenja.

Od geomembrane se očekuje višedecenijska funkcionalnost u uslovima stalne direktne izloženosti sunčevom zračenju, tako da je otpornost na UV zračenje od velikog značaja.

Zahteva se pozitivna ocena na testovima trajnosti prema EN 12224 i EN 14575.

 1. Postojanost na hladnoći

Uzimajući u obzir temperaturne opsege za region u kome se sprovodi projekat, izuzetno je važno da geomembrana zadržava fleksibilnost u zimskim uslovima, čak i pri temperaturama ≤ - 30°C.

Prema EN 495-5 geomembrana ostaje fleksibilna pri temepraturama ≤ -45°S.

 1. Masa membrane

Masa po jedinici površine treba da bude takva da geomembrana ne ispliva kada je potoljena, odnosno preko 1000 gr/m2.

 1. Elastično izduženje i čvrstoća na zatezanje

Geomembrana mora imati svojstvo elastičnosti, odnosno velikog istezanja, kako bi se mogle kompenzovati neregularnosti podloge bez posledica po fizičko-mehaničke osobine membrane.

Geomembrana mora da ima vrednosti izduženja podužno i poprečno ≥ 300 %, (prema ISO R 527).Pri tom se podrazumeva elastična deformacija a ne izduženje pri prekidu.

Zahtevana čvrstoća na zatezanje (prema ISO R 527) 9 N/mm2.

 1. Dimenziona stabilnost

Dozvoljeno odstupanje u pogledu dimenzione stabilnosti (Prema EN1107-2) je ≤0.5 %.

 1. Otpornost na cepanje i otpornost na probijanje

Otpornost na cepanje i probijanje su od zanačaja kako u toku eksploatacije tako i u toku ugradnje.

Zahtevana otpornost na cepanje prema UEAtc 11,70 N/mm.

Zahtevana otpornost na probijanje prema EN ISO 12236 0.9 KN.

 1. Hemijska otpornost

Geomembrana mora da bude otporna na hemijske uticaje. U kontaktu sa hemikalijama kao što su: ozon, neorganske soli, baze, organske soli, alkoholi, aldehidi, alkali, organske kiseline, ketoni, hemikalije iz zemljanog iskopa, ne sme doći do bubrenja, omekšavanja ili degradacije površine membrane.

 1. Otpornost na proboj korenja

Zahteva se da geomembrana i spojevi budu otporni na proboj korenja prema DIN 4062, FLL testu ili sl.

 1. Kompatibilnost sa živim svetom

Geomembrana mora da ima stabilnu hemijsku strukturu, tako da u kontaktu sa vodom ne dolazi do „emitovanja“ bilo kakvih hemijskih komponenti koje su štetne po živi svet. Proizvođač materijala mora posedovati dokaz da se materijal može koristiti u sistemima za navodnjavanje, u sistemima za pripremu vode za piće.

 1. Ekološki materijal

Zahteva se da materijal bude hemijski inertan čime se garantuje da membrana neće imati štetan uticaj na kvalitet vazduha i vode odnosno da neće emitovati zagađenja u okolinu.

 1. Pouzdanost spojeva geomembrane

Spojevi geomembrane izvedeni na terenu moraju imati iste karakteristike (vodonepropusnost, čvrstoća pri prekidu, izduženje pri prekidu) kao i sama membrana.

 

kanal_2

 

 

E-mail Print PDF

(C) 2011 ARTICOM DOO